Wydawca treści Wydawca treści

„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Nadleśnictwo Mieszkowice uczestniczy w projekcie pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe".

Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Zadania realizowane wg planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" na siedliskach przyrodniczych występujących na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice:

6120 - ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe - przeglądy stanu siedlisk i w razie potrzeby usuwanie nalotu drzew i krzewów (wycinka w czerwcu-lipcu, karczowanie, stosowanie środków chemicznych wobec ekspansywnej osiki, robinii, tarniny).

4030 - suche wrzosowiska - sukcesywne, regularne odkrzaczenie płatów siedliska przyrodniczego. W wyniku regularnych kontroli podejmować zwalczanie ekspansywnych i inwazyjnych gatunków drzew i krzewów nie dopuszczając do powiększania ich areału. Koszenie i/lub wypas.

6210 murawy kserotermiczne - przeglądy stanu siedlisk i w razie potrzeby usuwanie nalotu drzew i krzewów (wycinka w czerwcu-lipcu, karczowanie, stosowanie środków chemicznych wobec ekspansywnej osiki, robinii, tarniny). Należy czynnie zapobiegać sukcesji drzew i krzewów.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 32 793 037,88 mln zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 22 859 575,94 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 19 430 639,54 mln zł

Planowana kwota na realizację zadań na terenie RDLP w Szczecinie wynosi netto 197 700 zł

Planowana kwota na realizację zadań na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice wynosi netto 101 000,00 zł.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

 

 


Współpraca z WFOŚiGW w Szczecinie

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stworzono punkt edukacji leśnej "Pszczeli Zakątek"

W 2012 roku Nadleśnictwo Mieszkowice przystąpiło do projektu: "Działalność edukacyjna Nadleśnictwa Mieszkowice w oparciu o punkt edukacyjno-informacyjny, dotyczący pszczoły i jej znaczenia w środowisku leśnym".

W ramach projektu baza edukacyjna została doposażona w nowy element edukacji terenowej pod nazwą "Pszczeli Zakątek", w celu podniesienia jakości prowadzonych zajęć z zakresu edukacji leśnej społeczeństwa. Obiekt wyposażono w tablice edukacyjne oraz rozstawione zostały eksponaty i rzeźby, tj. niedźwiedź dobierający się do drzewa bartnego, duża pszczoła, barć i ule.

Dodatkowo punkt wyposażono w ławki, kosze na śmieci, donice oraz imponującą bramę wejściową.

W ramach projektu organizowane są warsztaty przyrodnicze dla dzieci i młodzieży, podczas których wykorzystywane są m.in. drobne narzędzia pszczelarza (podkurzacz, formy do wylewanie świec, rojnice). Prezentowane są produkty pszczele.

W celach promocyjnych wydano również folder.

27.09.2012 r. zorganizowano seminarium "Pszczoła i jej znaczenie", w którym uczestniczyli przedstawiciele lokalnych środowisk m.in. leśników, pszczelarzy, samorządowców, nauczycieli, rolników oraz mediów.

 Więcej o "Pszczelim Zakątku" przeczytasz tutaj: LINK