Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs fotograficzny

Nadleśnictwo Mieszkowice serdecznie zaprasza do uczestnictwa w konkursie fotograficznym

Konkurs fotograficzny "PIĘKNO LASU" skierowany jest do uczniów, studentów, ekologów, leśników i wszystkich osób, które w amatorski sposób zajmują się fotografią i są wrażliwe na piękno przyrody.

TEMATYKA I CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest promocja idei odpowiedzialnego leśnictwa, będącej kompromisem między gospodarką leśną, a ochroną przyrody.

Prace konkursowe powinny ujmować różne aspekty leśnictwa oraz przedstawiać las w jak najszerszym kontekście.

ORGANIZATOR:

Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Mieszkowice.

NAGRODA:

Nagrodą w konkursie jest umieszczenie zwycięskiej fotografii laureata na stałej ekspozycji Nadleśnictwa Mieszkowice, dodatkowo zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową ufundowaną przez Nadleśnictwo Mieszkowice. Osoba wyłoniona z oddanych głosów zostanie nagrodzona.

ZASADY KONKURSU:

1. Organizator powołuje jury konkursu w co najmniej trzyosobowym składzie, którego zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz wyłonienie zwycięzcy.

2. Nadsyłane zdjęcia muszą być wykonane na terenie Polski.

3. Uczestnik może zgłosić w konkursie nie więcej niż 3 zdjęcia.

4. Zdjęcia nadesłane na konkurs mogą być wykonane zarówno w technice kolorowej, jak i czarno-białej.

5. Zdjęcia należy nadsyłać w formacie JPG. Krótszy bok zdjęcia musi mieć nie mniej niż 2000 pikseli.

6. Zdjęcia należy przesłać na płycie CD, DVD lub na adres e-mail:

olga.komorowska@szczecin.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Mieszkowice ul. Moryńska 1

74-505 Mieszkowice

z dopiskiem: konkurs fotograficzny „PIĘKNO LASU"

7. Do zdjęć należy dołączyć wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy: Formularz zgłoszeniowy

8. Termin nadsyłania fotografii – do 25.04.2016 r.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nośników lub zaginięcie przesyłek przesyłanych pocztą.

10. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zdjęcia niezgodnego z tematem konkursu, czyli zdjęcia niezwiązanego z lasem, nie wykonanego na terenie Polski.

11. Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji fotografii poprzez dodawanie lub usuwanie elementów zdjęcia (z wyjątkiem kadrowania).

12. Zabronione jest zwiększanie rozdzielczości fotografii.

13. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęcia, które nie spełnia wymagań technicznych regulaminu lub narusza prawo – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.

15. Materiały nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

16. Autor nagrodzonego zdjęcia bezwarunkowo zgadza się na bezpłatne, nieograniczone czasowo ani terytorialnie wykorzystanie go przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, w tym organizatora, na następujących polach eksploatacji:

17. Uczestnik uprawnia Organizatora do udzielania dalszej licencji.

18. Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez organizatora jego imieniem i nazwiskiem   w celach informacyjnych.

19. Jury ma prawo do niewyłonienia Zwycięzcy w wypadku niskiego poziomu lub niewystarczającej ilości zgłoszonych prac.

20. Wynik konkursu będzie ogłoszony na stronie internetowej oraz laureat zostanie powiadomiony drogą telefoniczną lub elektroniczną.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w karcie zgłoszeniowej, uniemożliwiające skontaktowanie się z uczestnikiem w sprawie przekazania nagrody. W wypadku niemożności skontaktowania się ze Zwycięzcą nagroda po 30 dniach od ogłoszenia wyników konkursu zostaje przekazana drugiej osobie z największą ilością głosów.

22. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu są: Olga Komorowska, Paulina Dziedzic. Numery telefonów oraz adresy e-mail podane są na stronie http://www.mieszkowice.szczecin.lasy.gov.pl/ w zakładce Kontakt

23. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej (do pobrania poniżej)